Svaly zádové (musculidorsi)


Autor: fit-kul | 16.08.2013 11:46 | Komentářů: 0

 

Na zádech se nacházejí 4 vrstvy svalů. První a druhá vrstva jsou svaly spinohumerální, jdoucí od páteře na kost pažní, nebo na lopatku. Třetí vrstva zahrnuje svaly rozepjaté od páteře k žebrům (spinokostální) a poslední, čtvrtá, vrstva zahrnuje hluboké zádové svalstvo.

 

První vrstva

Sval trapézový (musculustrapezius)

Trapézový sval podmiňuje zadní hranu ramen a je tedy velmi důležitý z estetického hlediska (vytváří tzv. gotická ramena). Je však důležitý i z funkčního hlediska a to především pro pohyby ramenního kloubu.

 

Anatomie

Je relativně plochý sval, trojúhelníkovitého tvaru. Začíná ze zadní strany lebky (protruberantiaoccipitalisexterna, linea nuchalis superior) a trnových výběžků krčních a hrudních obratlů. Upíná se na vnější konec klíční kosti (clavicula) a lopatku (hřeben a jeden z jejích výběžků, acromion). Podle směru snopců rozlišujeme tři části svalu (část sestupná, část příčná a část vzestupná) z nichž každápůsobí na lopatku v jiném směru.

 

Funkce

Vzhledem k různému směru snopců je funkce tohoto svalu poměrně komplikovaná. Každá část se podílí na jiném pohybu, ale obecně lze říci, že sestupné snopce svou kontrakcí zdvíhají zevní okraj lopatky (tedy i ramenní kloub), což je velmi důležité při zdvíhání paže nad horizontálu, vzestupné snopce ho zase stahují dolů. Při současném stahu všech částí svalu táhne rameno dozadu.

 

Posílení

V naprosté většině případů není nutné trapézový sval posilovat samostatně, neboť se zapojuje do pohybů, vykonávaných při mnoho jiných cvicích. Pokud však někdo potřebuje věnovat speciální pozornost tomuto svalu, je všeobecně nejlepším cvikem zdvíhání ramen. Využívá se při tom sice jen sestupná část svalu, ale je to téměř izolovaný cvik (zapojuje ještě přední pilovitý sval).

 

 

Široký sval zádový (musculuslatissimusdorsi)

Široký sval zádový je z funkčního i estetického hlediska jedním z nejdůležitějších svalů lidského těla. Je důležitý pro kulturisty, neboť je patrný jako tzv. křídla (plicaaxillarisposterior) a vytváří tolik žádaný „trojúhelníkovitý“ tvar zad, ale je také důležitý pro milovníky bojových sportů (kvůli jeho funkci, kterou si rozebereme dále).

 

Anatomie

Sval má tvar plochého, téměř rovnostranného trojúhelníku a začíná v dolní části zad od tří nejspodnějších žeber, trnů několika (pěti až šesti) spodních hrudních obratlů a pomocí aponeurosy (což je vlastně široká a plochá šlacha) i od pánve (její zadní horní hrany), kosti křížové a od trnů bederních obratlů. Sval jde příčně přes záda, k úponu se výrazně zužuje a upíná se na přední stranu pažní kosti. Je hmatný v celé své délce. Důležité je, že úpon svalu není přímo, jak bychom ho čekali, ale otočený o 180°. Stejně tak se neupíná na zadní, nýbrž na přední stranu pažní kosti.

 

Funkce

Když už víme, jak sval vypadá a probíhá, můžeme poměrně lehce vyvodit jeho funkci. Tou je především připažení paže (a to jak z předpažení, tak z upažení). A odtud vychází i nejznámější cvik na jeho posílení – přítahy na hrazdě. Bojovníci již určitě odhalili i jeho důležitost pro ně samé a tou je vracení paže z úderu zpět do postoje a udržení paže ve správné pozici (například při boxerských hácích). Uplatní se také při grapplingu. Další důležité funkcí širokého zádového svalu jsou vnitřní rotace paže a zapažení.

 

Posílení

Jak je psáno výše, široký sval zádový můžeme posilovat přítahy na hrazdě. Těch je však mnoho různých typů, co se týče úchopu a provedení. Který je tedy nejlepší? Zde přichází na řadu problematika svalových skupin. Obecně platí, že při shybech s držením hrazdy podhmatem se výrazně zapojuje do pohybu ještě dvouhlavý sval pažní (musculus biceps brachii). Ten se ale zapojí také při držení nadhmatem (dlaň směrem od hlavy), avšak úzkým úchopem (na šíři ramen). Při shybu se vždy zapojuje i velký sval prsní (musculuspectoralis major), který jako další velký sval ramenního pletence snižuje vytížení širokého svalu zádového. Proto je nejlepší způsob, jak tento sval posílit založen na metodě tzv. volní kontrakce, kde se při pohybu (konkrétně při shybu) snažíme vůlí kontrahovat právě tento sval. Důležité je nedělat shyby s přílišnou zátěží, protože když už je zátěž na sval příliš velká, začnou se více zapojovat ostatní svaly a tím se nejen snižuje účinek tohoto cviku, ale vysílením nesprávných svalů se zhoršuje výkon v ostatních.

 

 

 

Druhá vrstva

Svaly rhombické (musculi rhomboidei)

Anatomie

Jsou dva svaly rozepjaté od několika krčních a hrudních obratlů (C6 – Th4) a upínající se na vnitřní hranu lopatky v celé její délce.

 

Funkce

Oba svaly táhnou lopatku k páteři a mírně vzhůru. Jejich cílené posilování se neprovádějí.

 

malý sval rhombický (musculus rhomboideus minor)

 

velký sval rhombický (musculus rhomboideus major)

 

Zdvihač lopatky (musculus levator scapulae)

Anatomie

Je skryt pod trapézovým svalem. Běží od příčných výběžků prvních čtyř krčních obratlů na horní okraj a vnitřní hranu lopatky.

 

Funkce

V souhře s ostatními svaly zdvíhá lopatku. Při tom však stáčí rameno dolů. Při fixované lopatce ukláníkrční páteř. Opět se cíleně neposiluje.

 

 

 

Třetí vrstva

Horní a dolní zadní pilovitý sval (musculus serratusposterior superior et inferior)

Anatomie

Oba svaly jdou z trnových výběžků obratlů a upínají se na žebra. Horní sval jde na horní žebra a směřuje k nim shora, dolní naopak.

 

Funkce

Oba dva jsou pouze pomocné svaly dýchací, tudíž se také neposilují.

 

 

 

Čtvrtá vrstva

Poslední, čtvrtá vrstva zádových svalů se nachází v blízkosti páteře a obsahuje hluboké svalstvo zádové. Z praktického hlediska ho nebudeme dělit na konkrétní svaly, nýbrž na systémy, ve kterých probíhá a působí.

 

Systém spinotransversální

Anatomie

Jde od trnových výběžků obratlů (processusspinosus) nahoru k příčným výběžkům vyšších obratlů (processustransversus).

Funkce

Při oboustranném stahu napřimuje páteř, při jednostranném provádí úklon a otočení na stranu kontrahovaného svalu.

 

 

Systém spinospinální

Anatomie

Je rozepjat mezi příčnými výběžky obratlů (processusspinosus).

Funkce

Napřimuje trup.

 

 

Systém transversospinální

Anatomie

Jde od příčných výběžků obratlů (processustransversus) k příčným výběžkům vyšších obratlů (processusspinosus).

 

Funkce

Při oboustranné kontrakci vzpřimuje trup, při jednostranné uklání páteř na stranu stahu a otáčí trup na stranu opačnou.

Všechny tyto systémy fungují společně a podílejí se především na udržení vzpřímeného postoje, což je velmi důležité právě při posilování. Vzhledem k tlaku, který je mnohdy na páteř vyvíjen, jsou tyto svaly podstatné na udržení jejího správného tvaru a tudíž předejití zranění.

 

 

Posílení a protažení

Vzhledem k tomu, že tyto svaly patří mezi tzv. svaly posturální (antigravitační), tedy svaly, které udržují vzpřímenou polohu těla, jsou namáhány téměř pořád. Proto je potřeba je posilovat velmi opatrně a nezatěžovat je příliš. Nejideálnějším cvikem na jejich posílení jsou hyperextenze, které je však lepší dělat s nižší zátěží (vzhledem k tomu, že tyto svaly jsou tvořeny především červenou svalovinou).

 

U těchto svalů je však velmi důležité nezapomenout na jejich protažení. Na jejich protažení se doporučují dva cviky. Oba se provádějí vleže na zádech.

 

U prvního z nich se snažíme pomalu dávat natažené nohy za hlavu (protahujeme mimo jiné i zadní svaly stehna). Vzhledem k naší poloze a důležitosti svalů, které protahujeme, není dobré snažit se protahovat aktivně, nýbrž vždy při výdech mírně povolit. Takto provedeme asi 10 nádechů a výdechů a vrátíme se zpět do lehu. Protahujeme nejvíce namáhanou část zad – bederní páteř.

 

Druhý cvik je prvnímu velmi podobný, jen s tím rozdílem, že nohy máme pokrčené a pokládáme kolena vedle hlavy. Protahujeme především hrudní a krční páteř.

 

 

Napsal Pavel Vaněk

 

Zdroj:

ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha. Grada, 2001.

Komentáře


Nový komentář mohou vložit pouze přihlášení uživatelé.
Banner

Nejnovější profily

AnonymousAnonymous16.08.2017
KamčaKamča01.01.2016
LucieS1711LucieS171107.02.2014
MartinVanaMartinVana06.12.2013

Nejnovější galerie

Milo 2013Milo30.08.2013
na dovolenéNale20.06.2013
ShybyMilo19.02.2013
ShybyMilo19.02.2013

Komentáře

CKD - cyklická ketogfit-kul • 24.07. 16:26

Hodnoty cukru jsou napsány v článku...

CKD - cyklická ketogVIET • 14.07. 22:44

je tedy limit kolik bych měl příjmout těch cukrů v ten carb up den ?

Bojové umění Pencak kihu • 30.06. 22:48

Ahoj, vím že je to už nějakou dobu co článek vyšel nic méně bych měl vážný zájem o nějaký seminář id

CKD - cyklická ketogfit-kul • 22.03. 15:13

6+2 - klidně ano, pohlídej si ketózu testem...

CKD - cyklická ketogEroll.61 • 17.03. 04:08

Dobrý den. Posiluji cca 6 let a vždy jsem jezdil sach. vlny. Z hlediska dodržování, únavy atd atd js

Návštěvnost webu

Online návštěvníků: 10 , registrovaných: 4