Svaly hrudníku a břicha


Autor: fit-kul | 27.04.2014 16:33 | Komentářů: 0

 

Svaly hrudníku

Podobně jako na zádech, svaly hrudníku jsou rozděleny ve dvě vrstvy – jedna jdoucí z hrudníku na pletenec horní končetiny (svaly thorakohumerální) a druhá představuje vlastní svaly hrudníku.

 

Thorakohumerální svaly

Velký sval prsní (musculus pectoralis major)

Velký prsní sval všichni dobře známe. Je estetickou dominantou hrudníku a má obrovskou funkční úlohu v pohybech paže.

 

Anatomie

Jde o mohutný sval, mírně trojúhelníkovitého tvaru. Začíná na třech, velmi blízkých místech, podle nichž se rozlišují i tři části svalu – pars clavicularis, začíná na klíční kosti (clavicula); pars sternocostalis, začíná od hrudní kosti (sternum) a od prvních 6 žeber (costae); pars abdominalis, začíná od přímého břišního svalu (musculus rectus abdominis). Všechny tři části se upínají na vnější horní část pažní kosti (crista tuberculi majoris humeri), avšak v opačném pořadí, než začínají (nejvrchnější část se upíná nejvíce dolů a naopak).

 

Funkce

Každá z částí svalu obstarává trochu jiný pohyb. Klavikulární část má za úkol předpažení, kdežto sternokostální a abdominální část dělají připažení a vnitřní rotaci paže. Při fixované paži (například při visu) pomáhá širokému zádovému svalu při přítahu.

 

Posílení

Nejtypičtějším cvikem na posílení velkého prsního svalu je bench-press, popřípadě kliky. Zde se však zapojují i ostatní svaly (např. trojhlavý sval pažní, musculus triceps brachii), proto všeobecně nejúčinnějším cvikem je upažování s jednoručními činkami, kde se ovšem nejvíce zapojí spodní dvě části svalu (sternokostální a abdominální). Účinnost bench-pressu, či kliků výrazně stoupá při širším úchopu a opět, při metodě volní kontrakce, nastíněné v článku o svalech zad. I když se zapojuje při shybech, nelze ho při nich výrazně posílit. Zapojí se také při klikách na bradlech, či při předpažování.

 

 

 

Malý sval prsní (musculus pectoralis minor)

Je malý, trojúhelníkovitý sval, překrytý velkým prvním svalem. Začíná na 3. – 5. žebru a upíná se na přední výběžek lopatky (processus coracoideus). Táhne lopatku dopředu (tím i ramenní kloub) a podílí se tedy na předpažení. Samostatně se neposiluje (procvičí se při mnoha jiných cvicích).

 

 

 

Podklíčkový sval (musculus subclavius)

Je malý sval mezí klíční kostí (clavicula) a 1. žebrem, které je pod ní. Táhne klíční kost dolů, ale jeho funkce není nijak výrazná. Opět se samostatně neposiluje.

 

 

 

Přední pilovitý sval (musculus serratus anterior)

Je plochý sval, ležící bezprostředně na hrudníku, táhnoucí se zpředu, od prvních 9. žeber, dozadu pod lopatkou na její vnitřní okraj. Svou kontrakcí natáčí kloubní jamku ramenního kloubu vzhůru a podílí se tedy na upažení paže nad horizontálu. Posiluje se spolu s trapézovým svalem, avšak estetický není podstatný.

 

 

Vlastní svaly hrudníku

Vlastní svaly hrudníku jsou tři vrstvy mezižeberních svalů, které mají důležitou funkci při dýchání a příčný sval hrudní.

 

Vnější vrstva mezižeberních svalů (musculi intercostales externi)

Vnější vrstva jde vždy od horního žebra k dolnímu,směrem zvenku dovnitř (jako ruka do kapsy). Vzhledem ke směru svých snopců zdvíhají žebra, a tudíž jsou vdechovými svaly.

 

Prostřední a vnitřní vrstva mezižeberních svalů (musculi intercostales interni et intimi)

Obě tyto vrstvy mají stejný směr snopců, který je opačný ke směru vnější vrstvy (jdou tedy zevnitř ven) a jsou pomocnými výdechovými svaly.

 

 

Příčný sval hrudní (musculus transversus thoracis)

Příčný sval hrudní se nachází pod hrudní kostí, od které začíná a rozbíhá se na přilehlé chrupavky žeber. Je pomocným výdechovým svalem.

 

 

Bránice

Bránice odděluje dutinu hrudní a dutinu břišní, proto ji nelze stoprocentně přiřadit ani k jedné skupině svalů.

 

Anatomie

Je to plochý sval, který se podle začátků dělí na tři části. Ve středu má šlašité políčko, do kterého se všechny části upínají a které se nazývá centrum tendineum.

 

Lumbální část začíná od bederní páteře, dvěma skupinami snopců – crus dextrum a crus sinistrum, které se kříží a uzavírají tak prostor pro srdečnici (aortu), a také od šlašitých oblouků vedle ní – psoatická a kvadratická arkáda, které jdou přes stejnojmenné svaly (musculus psoas major, musculus quadratus lumborum).

 

Kostální část začíná od spodních žeber a sternální od hrudní kosti (sternum).

 

V bránici jsou, kromě již výše zmíněného otvoru pro srdečnici, další dva otvory – jeden pro dolní dutou žílu a druhý pro jícen. Kromě těchto otvorů je oddělení hrudní a břišní dutiny úplné.

 

Funkce

Bránice je hlavní nádechový sval – svým stahem zvětší hrudní dutinu a vzhledem k podtlaku, který tu vytvoří, se plíce musí roztáhnout a nasát vzduch. Výdech je však už záležitostí pasivní – plíce mají tendenci se smršťovat. Všimněte si tedy, že neexistuje žádný hlavní výdechový sval, jen pomocné svaly výdechové, které se uplatní za zvýšené námahy, nebo při různých potížích s dýcháním.

 

 

 

Svaly břicha (musculi abdominis)

Na břiše najdeme opět několik svalových skupin a několik vrstev. Nejlépe nám poslouží rozdělení na přední břišní svaly, postranní břišní svaly a zadní břišní sval.

 

Přední břišní svaly

Přímý sval břišní (musculus rectus abdominis)

 

Anatomie

Přímý sval břišní začíná od chrupavek 5. – 7. žebra a od spodní části hrudní kosti. Upíná se na stydkou kost, kousek od stydké spony. Ve většině případů je jeho průběh přerušen třemi šlachovitými pruhy (intersectiones tendineae), které vytváření charakteristické rozčlenění svalu. Přesně středem tohoto svalu jde vazivový pruh – linea alba, který ho rozděluje na pravou a levou část. Sval je obalen pochvou, kterou tvoří úpony bočních břišních svalů.

 

Funkce

Jak již směr jeho snopců napovídá, přímý břišní sval se uplatní při jakémkoliv pohybu, kde se přitahuje hrudník k pánvi. Zapojuje se velmi často i jako stabilizační sval a je nesmírně důležitý pro správné držení těla. Spolu se všemi ostatními břišními svaly se uplatní též při tzv. břišním lisu, který zvyšuje tlak v břišní dutině (uplatní se např. při defekaci, či porodu).

 

Posílení

Je mnoho cviků na posílení přímého břišního svalu a každý tvrdí, že nejlepší je něco jiného. V podstatě nejdůležitější je, aby pohyb byl směřován jako přitahování spodních žeber k pánvi, nebo naopak. Tři cviky, které podle mě stojí za zmínku, jsou leh-sedy – ovšem s nohama v pravém úhlu jak v kyčlích, tak v kolenou, a bez jakékoliv opory. Zdvihání nohou ve visu a prkno. U toho je však velmi důležité vědět, kdy skončit. Je to vždy přesně ta chvíle, kdy začnete cítit záda – ta by se totiž při správném provedení tohoto cviku neměla téměř vůbec zapojit.

 

 

 

Pyramidový sval (musculus pyramidalis)

Pyramidový sval je rudimentárním svalem, který se objevuje před spodní částí přímého břišního svalu. U člověka není podstatný.

 

 

Postranní břišní svaly

Zevní šikmý sval břišní (musculus obliquus externus abdominis)

Anatomie

Zevní šikmý břišní sval začíná ze strany hrudníku na posledních osmi žebrech a jde šikmo dolů (jako ruka do kapsy). Upíná se do vazivového pruhu ve středu (linea alba)přímého břišního svalu, který svou aponeurózou zvenku obaluje.

 

Funkce

Opět dle směru snopců můžeme lehce určit funkci – jde o přitahování přilehlé strany hrudního koše k pánvi a o rotaci hrudníku na stranu opačnou, než na které se sval kontrahuje. Při kontrakci na obou stranách pomáhá přímému břišnímu svalu. Je také důležitý pro udržování postoje a pro mnoho pohybů.

 

Posílení

Lze ho opět posilovat mnoha způsoby (pozor, nezaměňovat s cviky na vnitřní šikmý břišní sval), já bych však rád vypíchl dva – leh-sedy, avšak s vytáčením ramen do stran (stále je však důležité, abyste se nesnažili při cviku zvednout, ale přitáhnout hrudník co nejblíže k pánvi), a prkno na boku – je to velmi podobné, jako klasické prkno, jen jste na jednom boku a podepřeni pouze jednou rukou. Zde se zapojí i vnitřní šikmý břišní sval.

 

 

 

Vnitřní šikmý sval břišní (musculus obliquus internus abdominis)

Anatomie

Vnitřní šikmý břišní sval začíná od boční, až přední horní hrany pánve (crista iliaca) a upíná se na spodní tři žebra a opět do vazivového pruhu (linea alba) ve středu přímého břišního svalu.

 

Funkce

Funkce je mírně podobná zevnímu šikmému svalu – přitahuje hrudník k pánvi (nebo naopak), avšak na rozdíl od zevního šikmého břišního svalu rotuje hrudník na stranu kontrahovaného svalu. Při oboustranné kontrakci opět pomáhá přímému břišnímu svalu a také je svalem stabilizačním.

 

Posílení

Kromě prkna na boku je skvělým cvikem na posílení vnitřního šikmého břišního svalu variace zdvihání nohou ve visu – zdvihání nohou ve visu do stran.

 

 

 

Příčný sval břišní (musculus transversus thoracis)

Anatomie

Příčný sval břišní začíná především od vazivového listu v bederní oblasti (fascia thorakolumbalis) a upíná se opět do vazivového pruhu (linea alba) uprostřed přímého břišního svalu.

 

Funkce

Sval v podstatě kontroluje napětí břišní stěny a má velký vliv na tlak v dutině břišní. Kontroluje též tlak v oblasti tříselného kanálu (kde bývají nejčastěji kýly) a reguluje ho.

 

Posílení

Příčný sval břišní se posiluje zvláštním cvikem zvaným „břišní vakuum“ (http://www.fitkul.cz/clanky/648-Brisni-vakuum).

 

 

Zadní břišní sval

Čtyřhranný sval bederní (musculus quadratus lumborum)

Je jediný sval zadní břišní skupiny a nachází se na místě, které by málokdo označil za břicho, kvůli svému původu je však řazen mezi břišní svaly.

Začíná od zadní horní hrany pánve a upíná se na poslední žebro (jeho část přilehlou páteři). Jeho funkce je opět jednoduchá – při oboustranné kontrakci zaklání bederní páteř, při jednostranné kontrakci ji uklání na kontrahovanou stranu.

Posiluje se spolu s hlubokými zádovými svaly, neboť má podobnou funkci.

 

 

Autor foto: Gray's Anatomy, sv:Användare:Chrizz, Wikimedia Commons

Komentáře


Nový komentář mohou vložit pouze přihlášení uživatelé.
Banner

Nejnovější profily

AnonymousAnonymous16.08.2017
KamčaKamča01.01.2016
LucieS1711LucieS171107.02.2014
MartinVanaMartinVana06.12.2013

Nejnovější galerie

Milo 2013Milo30.08.2013
na dovolenéNale20.06.2013
ShybyMilo19.02.2013
ShybyMilo19.02.2013

Komentáře

CKD - cyklická ketogfit-kul • 24.07. 16:26

Hodnoty cukru jsou napsány v článku...

CKD - cyklická ketogVIET • 14.07. 22:44

je tedy limit kolik bych měl příjmout těch cukrů v ten carb up den ?

Bojové umění Pencak kihu • 30.06. 22:48

Ahoj, vím že je to už nějakou dobu co článek vyšel nic méně bych měl vážný zájem o nějaký seminář id

CKD - cyklická ketogfit-kul • 22.03. 15:13

6+2 - klidně ano, pohlídej si ketózu testem...

CKD - cyklická ketogEroll.61 • 17.03. 04:08

Dobrý den. Posiluji cca 6 let a vždy jsem jezdil sach. vlny. Z hlediska dodržování, únavy atd atd js

Návštěvnost webu

Online návštěvníků: 16 , registrovaných: 1